Live
41SK921SK923Memory4Memory039Memory4Memory2Big C5Big C137Big C5Big C2Blaze9Blaze038BDR3BDR0Memory4Memory234Zeta13Zeta0Blaze9Blaze233Memory4Memory2Lancelot8Lancelot031Evil Morty7Evil Morty1Blaze9Blaze232The Mole6The Mole1Zeta13Zeta229Lancelot8Lancelot2Killernoober10Killernoober030Memory4Memory2TC *14TC *021Blaze9Blaze2Mr. Moose16Mr. Moose022Zeta13Zeta2Echo12Echo023Killernoober10Killernoober2Butterscotch15Butterscotch024TC *14TC *2e4011e40117Mr. Moose16Mr. Moose2Kam3l22Kam3l015Blaze9Blaze2flwns19flwns118Echo12Echo2MMX18MMX019Butterscotch15Butterscotch2DM | Roboman21DM | Roboman016Killernoober10Killernoober2Rajeet20Rajeet020e4011e402Jai17Jai043SK921SK923Chard2Chard242Chard2Chard1SK921SK92340SK921SK922Chard2Chard336Chard2Chard2BDR3BDR135SK921SK922Big C5Big C028BDR3BDR2The Mole6The Mole027Chard2Chard2Evil Morty7Evil Morty026Memory4Memory1Big C5Big C225SK921SK922Lancelot8Lancelot014The Mole6The Mole2e4011e40013BDR3BDR2TC *14TC *08Evil Morty7Evil Morty2Killernoober10Killernoober012Chard2Chard2Butterscotch15Butterscotch111Big C5Big C2Echo12Echo110Memory4Memory2Zeta13Zeta17Lancelot8Lancelot2Blaze9Blaze19SK921SK922Mr. Moose16Mr. Moose06e4011e402Kam3l22Kam3l05TC *14TC *2flwns19flwns04Butterscotch15Butterscotch2MMX18MMX03Echo12Echo2DM | Roboman21DM | Roboman02Zeta13Zeta2Rajeet20Rajeet01Mr. Moose16Mr. Moose2Jai17Jai0Round 1Round 2Round 3Round 4SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6Losers Round 7
SK92
Memory
Memory
Big C
Big C
Blaze
BDR
Memory
Zeta
Blaze
Memory
Lancelot
Evil Morty
Blaze
The Mole
Zeta
Lancelot
Killernoober
Memory
TC *
Blaze
Mr. Moose
Zeta
Echo
Killernoober
Butterscotch
TC *
e40
Mr. Moose
Kam3l
Blaze
flwns
Echo
MMX
Butterscotch
DM | Roboman
Killernoober
Rajeet
e40
Jai
SK92
Chard
Chard
SK92
SK92
Chard
Chard
BDR
SK92
Big C
BDR
The Mole
Chard
Evil Morty
Memory
Big C
SK92
Lancelot
The Mole
e40
BDR
TC *
Evil Morty
Killernoober
Chard
Butterscotch
Big C
Echo
Memory
Zeta
Lancelot
Blaze
SK92
Mr. Moose
e40
Kam3l
TC *
flwns
Butterscotch
MMX
Echo
DM | Roboman
Zeta
Rajeet
Mr. Moose
Jai